Restorāni Latvijā rezervēt

Viesnīcas Latvijā rezervēt

Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kura ir

- ieinteresēta un gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Asociācijas uzdevumu un mērķu sasniegšanu;
- ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus tiesību aktus;
- atzīst un ievēro šos Statūtus un Asociācijas darbības metodes.


Juridiska vai fiziska persona, kas vēlas iestāties Asociācijā, iesniedz:

- Asociācijai adresētu pieteikumu, kurā norāda savus rekvizītus, reģistrācijas apliecības kopiju un apliecinājumu, ka tā ar uzņemšanas brīdi apņemas pildīt Asociācijas statūtus;
- samaksā iestāšanās maksu 150.00 EUR - (Viens simts piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā.

 

BIEDRĪBAS LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJAS STATŪTI

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS VIESNĪCĀM UN RESTORĀNIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS PIEGĀDĀTĀJIEM

IESTĀŠANĀS IESNIEGUMA PARAUGS MĀCĪBU IESTĀDĒM